My Cart
0.00 
Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Ecoway.supply

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu
internetowego  Ecoway.supply jest HORECA NATURAL SUPPLY Sp. z o.o., ul.
Bitwy Warszawskiej 1920r. 21/93, NIP: 7010941452, REGON: 384166823,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000799993., adres do doręczeń: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 21/93,
adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@ecoway.supply, numer telefonu:
605979343, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą
Sklepu Internetowego i sprzedawcą.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony
internetowej są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej RODO.
3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z
dużej litery należy rozumieć zgodnie
z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego Ecoway.supply.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES
ZBIERANIA DANYCH
1. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu
Ecooway.supply w  przypadku:
a) rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i
zarządzania tym Kontem, na podstawie
6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną
zgodnie z Regulaminem Sklepu);
b) składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży);
c) zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą
elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
2. W przypadku:
a) Konta – Usługobiorca podaje: Imię i nazwisko, Adres, Adres e-mail, Numer
telefonu;
b) Zamówienia – Usługobiorca podaje: Imię i nazwisko, firmę, NIP, Adres, Adres
e-mail, Numer telefonu;
c) Newslettera – Usługobiorca podaje:  Imię i nazwisko, Adres e-mail.

3. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:
a)  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy,
tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez
okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – trzy lata.
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż
zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić
Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – trzy lata.
4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w
szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny
adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu,
typ systemu operacyjnego.
5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą
być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą
elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu
bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z
dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w
wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych
czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju
czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na ułatwieniu korzystania
z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności
tych usług.
7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
8. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie
profilowania, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w
celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej
preferencji, zachowań i postaw.
9. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.

3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Część danych Usługobiorców może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z
których korzysta Sklep do zewnętrznych partnerów.
2. Lista partnerów, z którymi współpracuje Sklep ecoway.supply:
a) Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
b) Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w
Irlandii)
c) Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland z siebidzą w Irlandii)
d) Smartsupp (administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o z siedzibą w Republice
Czeskiej)
e) Trusted Shops Poland Sp. z o.o
3. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych
osobowych następującym podmiotom:
– Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS:
0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do
przesyłania newslettera,
– Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS:
0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii
emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą
systemu edrone,
​Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania
podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:
– kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także
w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social
media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
a)       Dostęp do danych – art. 15 RODO.
b)      Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
c)       Usunięcie danych – art. 17 RODO.
d)      Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
e)      Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
f)        Sprzeciw – art. 21 RODO
g)       Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną
wiadomość e-mail na adres: biuro@ecoway.supply.

4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z
powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli
jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań –
Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w
ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie
miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz
jego przyczynach.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. PLIKI “COOKIES”
1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług
na stronie internetowej Sklepu.
W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych
statystyk odwiedzin strony internetowej.
3. W ramach strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz
„stałe”.
a)  „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b)  „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym
Usługobiorcy przez czas określony
w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji
Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu lepiej zorganizować jego układ.
“Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu
przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany,
oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu.
Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz
służą do opracowania statystyk korzystania
z Serwisu.
4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do
swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies”
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się
odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz
inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce
Prywatności.