My Cart
0.00 
Regulamin

RREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECOWAY.SUPPLY

SPIS TREŚCI:

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 2 DEFINICJE
 • 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
 • 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 • 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI
 • 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
 • 7 REKLAMACJA PRODUKTU
 • 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 • 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄYCH KONSUMENTAMI
 • 11 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem Ecoway.supply prowadzony jest przez:
  HORECA NATURAL SUPPLY Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 21/93, NIP: 7010941452, REGON: 384166823, KRS: 0000799993.
 2. Sklep Ecoway.supply działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu Internetowego Ecoway.supply, w szczególności: zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także zasady, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Ecoway.supply zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 • 2 DEFINICJE

 

 1. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ– oznaczenie Systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Adres e-mail)
 2. DANE OSOBOWE– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celu zwarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz w celach statystycznych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego.
 3. DNI ROBOCZE– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. DOSTAWA – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 5. FORMULARZ REJESTRACJI– formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający utworzenie Konta.
 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA– formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia,
  w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. KLIENT– korzystająca ze sklepu Internetowego:
  a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  b) osoba prawna;
  c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;   która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. KONSUMENT –osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. KONTO– oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy,
  w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 10. NEWSLETTER– usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę polegająca na przesyłaniu na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie, promocji i innych wydarzeń związanych z działalnością Sklepu.
 11. PRODUKT– dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem
  a Sprzedawcą.
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 13. REGULAMIN– niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 14. SKLEP– Sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem Ecoway.supply.
 15. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA– HORECA NATURAL SUPPLY Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r 21/93,
  NIP: 7010941452, REGON: 384166823, KRS: 0000799993.
 16. UMOWA – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 17. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 18. USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy
  za pośrednictwem Sklepu Internetowego .
 19. USŁUGODAWCA– (dane firmy) w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przewidzianych w Regulaminie.
 20. USŁUGOBIORCA– korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej:
  a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  b) osoba prawna;
  c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 21. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze sprzedawcą.

 

 • 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 

 1. Sklep Ecoway.supply prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać:
  a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień 24 godziny na dobę przez cały rok;
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ecoway.supply.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień
  w czasie składania Zamówienia.
 8. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8-16 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz.16, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

 • 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z §10 pkt. 10.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
  a) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  b) niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
  c) formularz odstąpienia od umowy,
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu paragonem lub fakturą VAT, który będzie dołączany
  do Produktu.

 

 • 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  a) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Blue Media S.A.;
  b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. Przy płatności przelewem tradycyjnym Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. W przypadku wyboru płatności opisanej w pkt. 1a) i 1b), Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 

 • 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Przy zamówieniach powyżej 600 zł, koszt dostawy ponosi Sprzedawca.
 3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
 4. Czas kompletowaniaZamówienia wynosi 1 dzień roboczy od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 5. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niegodeklarowanym tj. do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 6. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich DHL, FedEx, DPD, UPS.

 

 • 7 REKLAMACJA PRODUKTU 

 

 1. HORECA NATURAL SUPPLY Sp. z o.o.,  odpowiada jako Sprzedający wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@ecoway.supply.
 3. Jeżeli produkt jest wadliwy, Klient może:
  a) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad
  b) żądać zwrotu pieniędzy i odstąpić od umowy
 4. W celu zgłoszenia wady wskazane jest: opisanie wady i podanie daty jej stwierdzenia, zgłoszenie wybranego żądania, wykazanie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym (poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu lub potwierdzenia płatności), podanie danych kontaktowych oraz preferowanego sposobu zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W celu zgłoszenia wady zachęcamy do skorzystania z udostępnionego przez Sklep wzoru reklamacji dostępnego w załączniku nr 2 do regulaminu – “Formularz reklamacji”.
 5. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go wysłać na adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 21/93, 02-366 Warszawa.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 8. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku, zgodnie ze wskazaniem Konsumenta.

 

 •  8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

 1. W wypadku sporu ze Sprzedającym, Konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument może skorzystać m.in. z:
  a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić
  z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  d) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego w załączniku nr 1 do regulaminu – „Oświadczenie odstąpienia od umowy” na adres e-mail: biuro@ecoway.supply.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy  lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 21/93, 02-366 Warszawa.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu na rachunek bankowy Klienta wskazany w dokumencie „Odstąpienie od umowy”.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy
  z powrotem.
 9. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 10. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które zostały uszkodzone przez Kupującego
  d) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

 • 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem
  w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu
  do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że
  w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 8. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

 • 11 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a) urządzenie z dostępem do Internetu;
  b) aktywne konto e-mail;
  c) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies;
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych
  w Regulaminie.
 3. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 4. Usługi Elektroniczne świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  a) złożenie Zamówienia (bez rejestracji);
  b) Prowadzenie Konta w Sklepie;
  c) Newsletter.
 9. W celu złożenia Zamówienia należy podać Dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, to jest:
  a) dane adresowe (imię, nazwisko, adres e mail, numer telefonu ulica i numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  b) dane do wystawienia faktury – gdy Klient chce otrzymać fakturę (firma, adres firmy, numer NIP);
  c) dostawa i płatność (sposób dostawy, metoda płatności)
  oraz zaakceptować Regulamin.
 10. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 11. W celu Złożenia Zamówienia Usługodawca udostępnia każdemu Klientowi Usługę Koszyk. Usługa ta ma charakter jednorazowy.
 12. Korzystanie z Usługi Koszyk rozpoczyna się z momentem kliknięcia przycisku „dodaj do koszyka” i ulega zakończeniu
  z chwilą złożenia zamówienia lub skorzystania z przycisku „opróżnij koszyk”. Dodanie Towarów do Koszyka nie oznacza ich rezerwacji, jednakże Koszyk może zapamiętać informacje o  Produktach wybranych przez Klienta także po zakończeniu sesji przeglądarki lub wylogowaniu się z Konta Klienta.
 13. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 14. Świadczenie Usługi Prowadzenie Konta w Sklepie rozpoczyna się w momencie otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej rejestracje w sklepie. W celu założenia Konta w Sklepie (rejestracja) należy podać Dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe (imię, nazwisko, adres e-mail), wybrać hasło, zaakceptować Regulamin oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Login Klienta stanowi podany podczas rejestracji Adres Poczty Elektronicznej.
 15. Logowanie do Konta Klienta w Sklepie odbywa się z wykorzystaniem Adresu Poczty Elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Klientowi.
 16. Klient ma prawo w każdej chwili usunąć swoje Konto Klienta ze skutkiem natychmiastowym (bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów). W tym celu powinien wysłać wiadomość e-mail z żądaniem jego usunięcia na adres: (nasz adres e-mail) podając swój adres e-mail użyty podczas rejestracji. Po otrzymaniu wiadomości Konto Klienta zostanie niezwłocznie usunięte. Z chwilą usunięcia Konta Klienta umowa o świadczenie usługi Konto Klienta ulega rozwiązaniu.
 17. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 18. Do świadczenia Usługi niezbędne jest podanie imienia, adresu e-mail przez Usługobiorcę oraz akceptowanie regulaminu.
 19. Korzystanie z usługi Newsletter rozpoczyna się w momencie otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 20. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowymbez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu należy wysłać stosowne  oświadczenie na adres: biuro@ecoway.supply.
 21. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym
  w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 22. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ecoway.supply.
 23. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 24. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 25. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 26. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu zastosowanie mają przepisy §7.

 

 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy
  z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 poz. 1823) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji
  i poprawiania.
 6. Regulamin wchodzi w życiez dniem 26.09.2019