My Cart
0.00 
Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE PRODUKTU

 1. HORECA NATURAL SUPPLY Sp. z o.o.,  odpowiada jako Sprzedający wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@ecoway.supply.
 3. Jeżeli produkt jest wadliwy, Klient może:
  a) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad
  b) żądać zwrotu pieniędzy i odstąpić od umowy
 4. W celu zgłoszenia wady wskazane jest: opisanie wady i podanie daty jej stwierdzenia, zgłoszenie wybranego żądania, wykazanie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym (poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu lub potwierdzenia płatności), podanie danych kontaktowych oraz preferowanego sposobu zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W celu zgłoszenia wady zachęcamy do skorzystania z udostępnionego przez Sklep wzoru reklamacji dostępnego w załączniku nr 2 do regulaminu – “Formularz reklamacji”.
 5. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go wysłać na adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 21/93, 02-366 Warszawa.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 8. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku, zgodnie ze wskazaniem Konsumenta.